Het Klaverblad, School speciaal voor Basisonderwijs

Het Klaverblad is een speciale school voor basisonderwijs van 4 tot 13-jarigen, waar rust en structuur belangrijke zaken zijn. Het schoolgebouw ademt een sfeer van licht, rust en begrip uit.

 

  

Niet iedereen kan zomaar bij ons terecht

Het Klaverblad is er voor kinderen bij wie het op de reguliere basisschool niet goed gaat, kinderen die niet voldoende mee kunnen komen, een achterstand hebben in hun ontwikkeling of die moeite hebben met de sociale omgang.

De school kent 2 differentiatiestromen. De leerlingen van deze stromen zitten door elkaar in de groepen. Wij differentiëren op niveaugroepen door de school heen.

In de eerste differentiatiestroom beschikken de leerlingen over een gemiddelde intelligentie. Toch wilde het leren op de reguliere basisschool niet lukken, ondanks al hun mogelijkheden. Soms vinden ze het leren op school of de omgang met de andere kinderen zo moeilijk, dat ook hun gedrag thuis of op school erdoor beïnvloed wordt.

In de tweede differentiatiestroom beschikken de leerlingen over beneden gemiddelde capaciteiten en hebben zij veelal meer uitleg nodig om de instructie onder de knie te krijgen.

In de onderbouwgroep voor het jonge risicokind zitten kinderen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief, functioneel, motorisch en/of sociaal-emotioneel gebied, kinderen met problemen in de taal-spraakfunctie, reken-denkfunctie en/of een problematische sociale omgang.

Via onderzoek en observatie proberen we op Het Klaverblad de leerstof aan te bieden in kleine groepen en deze toe te spitsen op de behoefte van elke individuele leerling. Een orthopedagoog, een psychologisch testassistent, een schoolmaatschappelijk werker, klassenassistenten, een jeugdarts, een vakleerkracht gymnastiek, een Cesartherapeut, een logopedist, een intern leerlingbegeleider, een remedial teacher, secretaresses, een huishoudelijke medewerker en een conciërge ondersteunen de leerlingen en het onderwijzend team. Indien de mogelijkheid aanwezig is, werken we ernaar toe uw kind terug te plaatsen in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs), eventueel met ambulante begeleiding vanuit Het Klaverblad.

Het bestuur

Het bestuur van de school wordt geregeld door een bestuur (toeziend) en een algemeen directeur/bestuurder, waarbij de taakverdeling en de verantwoordelijkheden als volgt zijn geregeld:


Het  bestuur (toeziend) houdt toezicht en geeft bestuurlijk mandaat aan de algemeen directeur/bestuurder . Het bestuur ziet er op toe dat de organisatie bereikt wat het zou moeten bereiken en stelt hiervoor kaders en criteria vast. De Schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op hun instelling. De algemeen directeur/bestuurder en de Directeuren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Er wordt door middel van managementrapportages verantwoording afgelegd aan het bestuur. Onder andere in de bestuursvergaderingen vindt toetsing plaats of alles verloopt binnen de beleidskaders.